پالس اکسیمترهای انگشتی می توانند برای افرادی که کرونا دارند مفید باشند؟

پالس اکسیمترهای انگشتی

پالس اکسیمترهای انگشتی می توانند برای افرادی که کرونا دارند مفید باشند. در مورد نکاتی که قبل از خرید باید بدانید صحبت می کنیم.

پالس اکسی‌متر چیست؟

پالس اکسی‌متر

پالس اکسیمتر یک وسیله کوچک و سبک وزن است که برای نظارت بر میزان اکسیژن موجود در بدن مورد استفاده قرار می گیرد.